ویژگی های جنبش دانشجوئی و مردمی و استیصال رژیم

ویژگی های جنبش دانشجویی کنونی بر متن جبش اعتراضی و ضد استبدادی مردمی و نگرانی های رژیم در مقابله با اعتراضات رشدیابنده
در گفت و گوی سیما ریاحی و نادر فولادی با ارژنگ بامشاد

متن مصاحبه را در این جا بشنوید