مقاومت مردم؛ تعادل کودتاچیان را بر هم زده است

<classh
تظاهرات میلیونی مردم در 26 تیرماه 88 و شعارهای کوبنده شان علیه ولی فقیه و دولت کودتا، در ادامه ی حرکت ها و اعتراضات یک ماه پیش از آن، تمامی معادلات کودتاچیان را به هم ریخت. تظاهرات 30 تیر هم نشان داد که این مردم دیگر نمی خواهند چون گذشته حکومت شوند. مردم یک بار دیگر نشان دادند که از تیر و تفنگ و چماق و باطوم هراسی به خود راه نمی دهند. ادامه …..