مقاومت مدنی، رژیم تاریک اندیش را کلافه کرده است

مقاومت مدنی، رژیم تاریک اندیش را کلافه کرده است
جنگ مدنی مردم با رژیم تاریک اندیش جمهوری اسلامی، امر تازه ای نیست. هر روز که می گذرد دولت اسلامی بیش از پیش احساس می کند، در این جنگ نابرابر با مقاومتی رو به گسترش روبروست. رویگردانی مردم از باید ها و نباید های حکومتیان، دیگر به رویگردانی مردم از رعایت امر و نهی های دینی نیز کشیده شده است. به خواندن ادامه دهید