دکتر رامین پوراندرجانی، قربانی فاز جدید قتل های زنجیره ای

هیئت تحریریه سایت راه کارگر
دستگاه ولایت فقیه، به عنوان ستون اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی، که مانع افشای کامل جنایات فرمانبرانش در گذشته و حال بوده ، و ماجرای کهریزک و تجاوزهای جنسی را ، هم به سرنوشت قتل های زنجیره ای و ترورهای فراوان دچار خواهد کرد، اکنون که زیر فشار جنبش عمومی و فراگیر مردم سراسر کشور قرار گرفته و در سطح افکار عمومی جهان به رسوایی کشیده شده است، برای فراراز غرق شدن، به آخرین ریسمان نجات خود، به اعدام ، ترور و قتل های زنجیره ای روی آورده است. اصل مقاله را در اینجا بخوانید