مانور اقتدار یا مانوری از سر ترس

ارژنگ بامشاد
در روز شنبه دهم مهرماه یگان های وِیژ ۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، مانوری تحت عنوان مانور اقتدار برگزار کردند. سال گذشته در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نیز نیروهای انتظامی و بسیج، مانوری به همین نام برگزار کرده بودند. سازماندهی مانور یگان های ویژه نیروی انتظامی، که وظیفه شان مقابله با شورش های توده ای است، بیش از آن که نشانه قدرت و اقتدار رژیم اسلامی باشد، نشاندهندۀ ترسی است که سراپای حاکمیت اسلامی را فرا گرفته است. به خواندن ادامه دهید