لایحۀ صیغه و چندهمسری را به صورت حکومتیان بکوبیم

ارژنگ بامشاد
اعتراض به لایحه چندهمسری و ازدواج موقت، که این روزها در مجلس مورد بحث و بررسی است، هر روز ابعاد تازه ای می یابد. در چهارم مهرماه، پنجاه تن از فعالان جنبش زنان با ۵۰۰۰ امضای جمع آوری شده از شهرهای گوناگون کشور به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند تا اعتراض خود به لایحه حمایت از خانواده و بویژه بندهای ۲۲ و ۲۳ آن را به گوش های کر مجلسیان برسانند. بیش از ۱۰۰۰ تن از فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه «چند همسری را ممنوع کنید» اعتراض خود به این لایحه را به گوش همگان رساندند. هم زمان نیز ۳۳۰ تن ازمردان متعهد و مترقی با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «هوسرانی خود را به نام همه مردان ایرانی ثبت نکنید»، اعتراض شدید خود به این لایحه توهین آمیز را بیان داشتند. به خواندن ادامه دهید