این خون های پاک به هدر نخواهد رفت

مریم موسوی
این خون های پاک به هدر نخواهد رفت
ارژنگ بامشاد

جهانیان وقتی نگاه معصومانه ندا آقاسلطان و سرخی خون بر چهره ی او را دیدند، ابعاد وحشی گری رژیمی را دریافتند که جان آدمیان برایش ارزشی ندارد. اما » ندا» تنها قربانی این جانیان نبود. تیر «سربازان گمنام امام زمان»، سینه ی گرم سهراب اعرابی جوان 19 ساله ای که سراپا شور بود را هم، از هم دریده بود. ادامه ….