زنجیره های سیاست سرکوب دستگاه ولایت

me-we
ارژنگ بامشاد
پذیرش برجام از سوی حاکمیت اسلامی و شخص رهبر رژیم بر متن اعتراضات و شورش هدایت شدۀ بخش هائی از نیروهای اطراف بیت رهبری، دوران تازه ای را در جمهوری اسلامی رقم زده است. دورانی که ابهت رهبر و سیاست هایش در هم ریخته و دستگاه ولایت مجبور گشته شکست سیاست هایش در زمینه هسته ای و سیاست خارجی را بپذیرد. «برجام» که پس از دو سال مذکرات فشرده با آمریکا یا به تعبیر خودشان»شیطان بزرگ» به سرانجام رسید، تکان های شدیدی به پایه های استکبارستیزی دستگاه ولایت داده است. بی جهت نیست که رهبر رژیم، مدام نسبت به خطر «نفوذ» «شیطان بزرگ» هشدار می دهد و تلاش می کند تا پیروان و سرسپرده گان درگاه، که سال ها با این شعارها بسیج شده اند را در «خط ولایت» نگهدارد. به خواندن ادامه دهید