لباس شخصی ها، دسته های فاشیستی حاکمیت

لباس شخصی ها، دسته های فاشیستی حاکمیت
ارژنگ بامشاد
محاصره و حمله به خانه مهدی کروبی در شب های قدر ماه رمضان، و حمله به مسجد قبا در شیراز، یک بار دیگر نقش لباس شخصی های سازمان یافته را در حاکمیت اسلامی برجسته تر کرد. این حملات اولین اقدام از این نوع نبود. این شیوۀ سرکوب، در حملۀ باندهای سیاه سازمانیا فته را از ابتدای انقلاب در حمله به گردهم آئی های سیاسی،تجمعات یادیود، یورش به کوی دانشگاه، حمله به بیت آیت الله صانعی و پیش از آن به دفتر آیت الله منتظری دیده بودیم. هر چند لشکر محمدرسول الله سپاه در تهران بزرگ، با انتشار بیانیه ای دخالت نیروهای خود را در این حملات تکذیب کرد، اما اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست، که گروه های فاشیستی ضربت لباس شخصی ها، که از ابتدای حاکمیت اسلامی نقش ویژه ای ایفا می کردند، اکنون به نیروی اصلی سرکوب محسوب می شوند. به خواندن ادامه دهید