زنان در صف مقدم مبارزه با طرح نئولیبرالی حذف یارانه ها

زنان در صف مقدم مبارزه با طرح نئولیبرالی حذف یارانه ها
ارژنگ بامشاد
دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» را از هفتۀ دیگر آغاز خواهد کرد. اجرای طرح نئولیبرالی حذف یارانه ها توسط دولتی با گرایشات آشکارا فاشیستی، هدف های چندگانه ای را دنبال می کند. تاثیرات این طرح بر اقشار و گروه های اجتماعی گوناگون، می تواند مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. اما نقدترین این تاثیرات را می توان روی زنان کشور دید. برای روشن شدن این تأثیرات باید روی دو نکته مکث کنیم. اول ـ دستگاه حاکمیت سیاسی در ایران، استبدادی مذهبی و فوق العاده متمرکز است که تلاش دارد تمامی شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بر اساس الگوهای اعتقادیش تجدید سازمان دهد. حالا دیگر روشن شده است که برای اجرای این برنامه، برمتن بحران سیاسی گسترده و بحران اقتصادی فلج کننده، و تأثیرات تحریم های بین المللی، دولت حاکم به شکل آشکاری سمت و سوی فاشیستی بخود می گیرد. دوم ـ ساختارخانواده در ایران، بر الگوهای سنتی و بشدت مردسالار استوار است که نقش زن در آن به هیچ انگاشته می شود. و روشن است که تصمیمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسرعت بر این بافت سنتی و در راستای استحکام آن تاثیر می گذارد. به خواندن ادامه دهید