برانگیختگی استبداد دینی از رویگردانی روحانیت ناراضی

ارژنگ بامشاد
رویگردانی مراجع تقلید صاحب نام شیعه از دستگاه استبداد مطلقه فقاهتی، امر ناشناخته ای نیست. مخالفت های حسین علی منتظری ، سخنان یوسف صانعی، دوری گزینی برخی دیگر از مراجع تقلید قم از یک سو و فریاد های مرگ بر دیکتاتور میلیونی در مراسم تشیع جنازه منتظری، نشان داده بود که استبداد فقاهتی، قم را به عنوان پایگاه فقه شیعه از دست داده است. به خواندن ادامه دهید