در باره این وب نامه

مسائل ایران و جهان را دنبال می کنم و آنچه  که بنظرم برسد ، مفید  باشد، را سعی می کنم در اینجا درج نمایم.