بیماران جنسی در مقام «قضاوت» و ضابطین «عدالت»

آذر آل کنعان قربانی تجاوزات جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی و سندی گویا بر 30 سال جنایتارژنگ بامشاد

تجاوز گروهی مأموران جمهوری اسلامی به ترانه موسوی و قتل دلخراش او، آن چنان تکان دهنده بود که وقتی دوستانش این جنایت را افشاء کردند، بسیاری از باور آن سرباززدند. بسیاری از رسانه های گروهی سکوت معناداری را نیز پیشه ساختند. اما وقتی سیمای کودتا تلاش کرد ترانه موسوی دیگری را بیابد و کل ماجرا را کتمان کند، ماجرای هولناک ترانه موسوی توجه همگان را به خود جلب کرد.ادامه …….

«ترانه» ها گریبان تان را رها نخواهند کرد

ارژنگ بامشاد
taraneh_mosavi___09_16
شبکه دوم «سیمای» کودتا در برنامه «بیست و سی» دوشنبه 19 مرداد 88 مصاحبه هائی پخش کرد تا به اصطلاح خود، خبر دستگیری، شکنجه و تجاوز به ترانه موسوی را شایعه بنامند و صورت مسئله را کلأ پاک کنند. در این برنامه در ابتدا با یک به اصطلاح کارمند ثبت احوال مصاحبه شده که گفت تنها سه نفر به نام ترانه موسوی در جهان وجود دارد. یکی در ونکوور کانادا، یکی در پاریس و یکی هم طفل دو ساله ای در ایران.ادامه ….