بهار

خوش آمدی بهار

خوش آمدی بهار
به سرزمین شکنجه
به سرزمین دار
به سرزمین شهیدان بیشمار!

فرارسیدن بهار و نوروز پیروز مبارک باد!

با امید آن که سال نو،
سال در هم شکستن شب تیره و تار
و دمیدن بهار آزادی باشد