انتفاضۀ سوم، انقلاب جوانان فلسطین

palestineانتفاضۀ سوم، انقلاب جوانان فلسطین
ارژنگ بامشاد
بیست و دو سال پس از امضای قرارداد صلح اسلو در ۱۹۹۳ توسط یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین و اسحاق رابین و شیمون پرز رهبران وقت دولت اسرائیل، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل، مرگ این قرارداد را اعلام کرد. محمود عباس مرگ قطعی قراردادی را اعلام کرد که از زمان انعقادش، به دلیل شرایط بسیار سخت و خفت آوری که بر رهبری فلسطین تحمیل کرده بود، تنها می توانست بر نفرت میان فلسطین و اسرائیل بیافزاید و چنین نیز شد.

سیاست دولت اسرائیل در تمامی سال های پس از امضای قرارداد صلح اسلو، تحمیل شرایط سخت تری بر ملت فلسطین و تلاش برای تبدیل دولت خودگردان فلسطینی به بازوی امنیتی و نظامی سرکوب خود علیه خلق فلسطین بود. در تمامی این سال ها، دولت اشغالگر اسرائیل نه تنها به تعهدات خود در قرارداد صلح وقعی ننهاد بلکه با گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های فلسطینی و بویژه با تلاش برای پاکسازی قومی در بیت المقدس شرقی، با محاصره بیرحمانه مردم فلسطین در گتوی غزه، با ایجاد پست های گسترده نظامی در سرزمین های اشغالی کرانه غربی رود اردن و با زیر فشار قرار دادن دولت خودگردان از طریق بلوکه کردن مالیات های این دولت، مانع پیشروی مذاکرات صلح بود و هر چند سال یک بار نیز با یورش های وحشیانه نظامی خاک غزه را به بهانه مبارزه با حماس، شخم می زد. دولت اسرائیل در نتیجه شکست انقلاب عرب و سر برآوردن ارتجاع بنیادگرای سنی، موقعیت را مغتنم شمرده تا نه تنها به اشغال کامل سرزمین های فلسطینی قطعیت بخشد بلکه تلاش ویژه ای به کار گرفته است تا با شهرک سازی های گسترده در قدس شرقی؛ با اخراج مردم فلسطین از این شهر و با راه اندازی پاکسازی قومی، ساختار جمعیتی بیت المقدس شرقی را تغییر دهد و به رویای ایجاد پایتخت ابدی دولت اسرائیل لباس واقعیت بپوشاند. بی دلیل نبود که پس از بالا کشیدن دیوار امنیتی میان شرق و غرب بیت المقدس، برای کنترل اعتراضات جوانان فلسطین در هفته گذشته، بنیادگرایان یهودی به این تصمیم نتانیاهو شدیدآ اعتراض کردند و او را مجبور ساختند به این جداسازی پایان دهد. زیرا از نگاه آنها، بیت المقدس، پایتخت ابدی دولت نژادی اسرائیل است.

سیاست تعرضی دولت نژاد پرست اسرائیل علیه خلق فلسطین و تلاشش برای به بن بست کشاندن مذاکرات صلح، هیچگاه با مخالفت جدی و مؤثر دولت های امپریالیستی روبرو نشده است. حمایت همه جانبه امپریالیسم آمریکا و متحدان غربی اش و بویژه دولت آلمان از دولت اسرائیل به گونه ای است که دولت بنیادگرای یهودی با دستان باز برای در هم شکستن مقاومت ملت فلسطین عمل کرده است. تنها آزادی خواهان جهان و بویژه آزادی خواهان غرب بوده اند که مدام از حق ملت فلسطین دفاع کرده و حتی برای زیر فشار قراردادن دولت نژادپرست و بنیادگرای اسرائیل، سیاست تحریم کالاهای اسرائیلی را به پیش برده اند.

بی نتیجه ماندن مذاکرات صلح از یک سو و بی سرانجام ماندن طرح ها و تلاش های تمامی احزاب و سازمان های فلسطینی و هارتر شدن اسرائیل و بویژه تلاشش برای پیشبرد سیاست پاکسازی قومی در بیت المقدس شرقی، جوانان و مردم فلسطین واداشت به مبارزه ای مدنی و گسترده در سرزمین های اشغالی و بویژه در بیت المقدس دست بزنند. واقعیت آن است که شورش جوانان فلسطین در بیت المقدس به قول مروان بشاره مفسر ارشد شبکه الجزیره «انتفاضه نسل اسلو» است. نسل جوانی که در پی قرارداد صلح اسلو متولد شده و بی نتیجه ماندن و بن بست آن را به چشم دیده و از سر استیصال، با دستان خالی و بدون سلاح، دست به شورش زده است. هر چند مبارزات گسترده مدنی علیه شهرک سازی ها، علیه اقدامات فاشیستی گروه های بنیادگرای یهودی و حتی علیه فساد دولت خودگردان، در رسانه های همگانی جهانی انعکاس بسیار کمی داشته، اما در میان مردم فلسطین و جریانات مترقی جهان عرب با استقبال گسترده ای روبرو شده است.

مبارزه مدنی و گسترده جوانان فلسطینی، انتفاضۀ سوم، امروزه در بیت المقدس شکل و شمایل بسیار گسترده ای به خود گرفته است. شورش جوانان فلسطینی که در تظاهرات وسیع و در جنگ و گریز روزانه علیه ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیلی و گروه های فاشیستی بینادگرایان یهودی در جریان است، شورشی است خودانگیخته که تنها از سوی جوانان غیور این ملت پرافتخار، سازماندهی و هدایت می شود. نه تنها سازمان آزادیبخش فلسطین در آن نقشی ندارد، بلکه گروه های بنیادگرای فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی نیز در آن نفوذی ندارند. از این نظر این جنبش، شباهت های زیادی به انقلاب جوانان عرب علیه خاندان ها و حاکمان مستبد کشورهای عرب در بهار عربی دارد. با این حال تمامی تلاش دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل و متحدان جهانی اش بر این استوار است که مبارزه مدنی و گسترده جوانان، زنان و مردان فلسطینی را شاخه ای از اقدامات گروه های بنیادگرای اسلامی و تروریستی قلمداد کنند. جنبش مدنی جوانان فلسطینی، جنبشی است برای احقاق حقوق ملی خلق فلسطین، مبارزه ای است علیه آپارتاید اسرائیلی، علیه بنیادگرائی نژاد پرستانه یهودی در قامت دولت فاشیستی بنیامین نتانیاهو، تلاشی برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت یک ملت تحت محاصره و اشغال و نبردی است برای زندگی بهتر و انسانی در خانه پدری و سرزمین مادری. این جنبش مدنی اصیل، ادامۀ انقلاب پرشکوه عرب است که در زیر چکمه های ارتجاع منطقه و امپریالیسم جهانی به شکست کشانده شده است.

امروز که جوانان و مردم فلسطین و بویژه ساکنان بیت المقدس برای احقاق حق حاکمیت خویش و برای زندگی انسانی در خانه پدری و سرزمین مادری خود دست به مبارزه ای مدنی و گسترده زده اند، وظیفه هر انسان آزاده ای است تا از مبارزه علیه بنیادگرائی یهودی و آپارتاید اسرائیلی حمایت کند. روشن است که بنیادگرایان اسلامی تلاش می کنند تا این جنبش را در اختیار بگیرند و آن را جزئی از مبارزه خود قلمداد کنند. در این تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت بنیادگرایان شیعه نیز همراه است. نفرت مردم از سیاست های این رژیم، گاه سبب شده است که حمایت آنها از ملت فلسطین، از نگاه مردم ایران به گونۀ دیگری تعبیر شود و دفاع از ملت فلسطین ، نوعی همسوئی با این رژیم ضدمردمی تلقی گردد. این توجیهی است که بسیاری از «پروژه «بگیر ها از نهاد های امپریالیستی به آن آویزان می شوند تا سکوت خود در باره جنایات ارتش اسرائیل در سرزمین های اشغالی را لاپوشانی کنند. اما نیروهای انقلابی و آزادی خواه نباید در این دام گرفتار آیند. دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، دفاع از انتفاضه جوانان بیت المقدس و دفاع از مبارزات مدنی مردم سراسر فلسطین، دفاع از آرمان های انقلابی است که شعله هایش در سراسر خاورمیانه دیده می شود. شعله هائی که از زیر خاکستر انقلاب خاموش شده عرب، زبانه می کشد. شعله های این انقلاب شکوهمند که به هیچ یک از خواست هایش علیه ارتجاع، حاکمیت سرمایه و استعمار امپریالیستی دست نیافت، امروز در انتفاضه سوم جوانان فلسطینی، در اعتراضات مدنی مردم لبنان، درگردهم آئی های مردم عراق علیه فساد دولتی، در مبارزات مردم اقلیم کردستان عراق علیه خاندان بارزانی، در انقلاب روژاوا، و در مبارزات دمکراتیک مردم ترکیه علیه استبداد سلطان جدید عثمانی خود را نشان می دهد. این شعله های گرمابخش در شب تیره و سرد ی که سراسر خاورمیانه را فراگرفته است را باید پاس داشت و برای تداوم و گّرگرفتنش کوشید.
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s