برای تامین نیاز حیاتی مردم زیر خط فقر،باید یارانه های همگانی قطع شوند

yaraneh-vilaبرای تامین نیاز حیاتی مردم زیر خط فقر،باید یارانه های همگانی قطع شوند
ارژنگ بامشاد
مرحلۀ سوم سیاست آزاد سازی قیمت ها تحت نام بی مسمای «هدفمندی یارانه ها»، مراحل اجرائی خود را طی می کند و روز به روز بن بست های خود را به نمایش می گذارد. سیاست «هدفمندی یارانه ها» از همان ابتدا برای آنکه با شورش های توده های تهیدستان و جمعیت زیر خط فقر روبرو نشود، با پرداخت یارانه های نقدی همراه شده بود. به خواندن ادامه دهید