خاورمیانۀ بزرگ در آتش جنگ های فرقه ای ـ مذهبی

karikator-yemanخاورمیانۀ بزرگ در آتش جنگ های فرقه ای ـ مذهبی
ارژنگ بامشاد
شعله های آتش جنگ فرقه ای ـ مذهبی سراسر خاورمیانه را فراگرفته است. قدرت گیری نیروهای سلفی داعش ، القاعده و امثال شان در منطقه، نتیجه شکست انقلاب عرب و تسلط دورۀ ضد انقلاب  فاشیستی است. اکنون تردیدی باقی نمانده است که خاورمیانه بزرگ وارد دوره ای از جنگ هائی شده که خصلت جنگ های فرقه ای ـ مذهبی به خود گرفته است.  این جنگ مذهبی، در سطح کلان به جنگ فراگیر شیعه و سنی تبدیل شده و تمامی شاخه های نیروهای تاریک اندیش را به جان نیروهای سکولار، ترقی خواه و برابری طلب انداخته است. از یک سو جنگ واپسگرائی علیه مدرنیته و ترقی خواهی و از دیگر سو جنگ های حیدری ـ نعمتی مذهبی. به خواندن ادامه دهید