جمهوری اسلامی در تندپیچی تاریخی

kha-rafجمهوری اسلامی در تندپیچی تاریخی
ارژنگ بامشاد
دو سال از شکست کاندیداهای «اصلح» رهبر در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. انتخاباتی که با نارضائی عمومی مردم از عملکرد هشت سال دولت دلخواه رهبر و شورش بخشی از کاست حکومتی علیه سیاست تمرکزگرایانه ولی فقیه، نتایجی غیر از انتظار رهبر و سینه چاکانش به دنبال داشت. در این دو سال بخش، بزرگی از تاثیرات سیاست های میان مدت و دراز مدت مثلث حاکم آشکار شده است. به خواندن ادامه دهید