«لبخند» فرهنگی و «دندان» طبقاتی

karikator-honarmandan«لبخند» فرهنگی و «دندان» طبقاتی
ارژنگ بامشاد
دیدار حسن روحانی ، رئیس جمهور رژیم اسلامی با هنرمندان  و  سخنان او در این نشست بر متن سیاست های دولت نئولیبرال، معنی و مهفوم خاصی دارد که بارتاب گسترده ای نیز یافت . سخنان حسن روحانی پیرامون جایگاه فرهنگ و هنر در جامعه و نقش هنرمندان، به همان اندازۀ  اندازه منشور شهروندی اش تو خالی، بی مضمون و فاقد ضمانت و قدرت اجرائی است و بیشتر خصلت تزئینی دارد. «لبخند» روحانی و وزرای ارشاد و کشورش به هنرمندان، و وعده وعیدهای توخالی شان بدان خاطر است که این عرصه را، مجموعه ای بی  خطر تلقی کرده که می تواند فضای عمومی جامعه را «عادی» نشان دهند.  واقعیت این است که حتی اگر سخنان حسن روحانی و وزرایش، خصلت تزئینی و دل خوش کنک نیز نداشت و کاملآ واقعی و از سر اعتقاد بیان می شد،  خصلت اجرائی زیادی نمی توانست داشته باشد زیرا: به خواندن ادامه دهید