جنبش زنان برای مقاومت در برابر موج سرکوب نیاز به سازماندهی جدیدی دارد

ارژنگ بامشاد
موج تازه ی سرکوب زنان در جریان است. در جمهوری اسلامی هر گاه سرکوب در دستور قرار می گیرد، از زنان شروع می کنند. این امرچند علت دارد.
اول ـ زنان فعال ترین نیروی جنبش ضد استبدادی و ضد تاریک اندیشی در تمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بوده اند. مقاومت زنان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و مدنی به شکل درخشانی، نیروی سرکوب حاکمیت اسلامی را مدام به چالش طلبیده است. به خواندن ادامه دهید