طرح حذف یارانه ها و تهدید به سرکوب مخالفان آن

طرح حذف یارانه ها و تهدید به سرکوب مخالفان آن
ارژنگ بامشاد
مرتضی تمدن استاندار تهران در سخنانی در ۲۷ شهریور۸۹ مخالفان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» را تهدید به برخورد قانونی کرد و گفت : «مخالفان دولت، اتاق توطئه علیه قانون هدفمند کردن یارانهها را فعال کردهاند». او تمامی انتقادات را هدفمند و یکپارچه و در راستای فعالیت اتاق توطئه دانست. به خواندن ادامه دهید