کارگران و ملیت های تحت ستم در آستانه اول ماه مه

کارگران و ملیت های تحت ستم در آستانه اول ماه مه
ارژنگ بامشاد
با اوج گیری جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال گذشته، جایگاه جنبش کارگری و جنبش ملیت های تحت ستم در این جنبش و رابطه ی این جنبش ها با یکدیگر به امر بحث انگیزی تبدیل شده است. در مباحثات ماه های پیشین بسیاری از فعالین جنبش های ملیت های تحت ستم نسبت به کم توجهی جنبش ضد استبدادی به جنبش ملیت های کشور با دیدی انتقادی واکنش نشان داده بودند. روشن است که این امر در زمینه رابطه جنبش ملیت های تحت ستم و جنبش کارگری نیز مطرح خواهد بود. توجه ویژه به ارتباط مبارزاتی جنبش کارگری با جنبش ملیت های تحت ستم و ارتباط این دو با جنبش ضداستبدادی و سراسری مردم، در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخورد است. به خواندن ادامه دهید