رنجنامه احسان فتاحیان، زندانی سیاسی در آستانه اعدام

هرگز از مرگ نهراسیده ام , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان , در کنار خویش حس میکنم. آن را میبویم و بازش میشناسم , چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین.
20091110-01-tempاحسان فتاحیان