13 آبان 88 تداوم مبارزه برای آینده ای بهتر

13aban-9زنجیره ی اقدامات پراکنده و مطالباتی اقشار گوناگون، به تدریج به مثابه جویبارهای کوچک اماروان، به رودخانه های بزرگتری تبدیل خواهند شد و دریای طوفانی مردم را بوجود خواهند آورد. و این دریای طوفانی، دستگاه استبداد دینی را در گرداب های خود غرق خواهد ساخت. اصل مقاله را در این جا بخوایند