به پیام جنبش مردمی گوش فرا دهیم

با ارژنگ بامشاد فعال سیاسی چپ خوانندگان «سایت گزارشگران » آشنائی دارند. تا کنون ده ها مطلب و تحلیل سیاسی از ایشان در «گزارشگران» منتشر شده است. هم اکنون فرصتی مهیا شده است که ضمن قدردانی از زحمات ایشان با او گفتگوئی داشته باشیم