«ترانه» ها گریبان تان را رها نخواهند کرد

ارژنگ بامشاد
taraneh_mosavi___09_16
شبکه دوم «سیمای» کودتا در برنامه «بیست و سی» دوشنبه 19 مرداد 88 مصاحبه هائی پخش کرد تا به اصطلاح خود، خبر دستگیری، شکنجه و تجاوز به ترانه موسوی را شایعه بنامند و صورت مسئله را کلأ پاک کنند. در این برنامه در ابتدا با یک به اصطلاح کارمند ثبت احوال مصاحبه شده که گفت تنها سه نفر به نام ترانه موسوی در جهان وجود دارد. یکی در ونکوور کانادا، یکی در پاریس و یکی هم طفل دو ساله ای در ایران.ادامه ….