مقاومت مردم؛ تعادل کودتاچیان را بر هم زده است

<classh
تظاهرات میلیونی مردم در 26 تیرماه 88 و شعارهای کوبنده شان علیه ولی فقیه و دولت کودتا، در ادامه ی حرکت ها و اعتراضات یک ماه پیش از آن، تمامی معادلات کودتاچیان را به هم ریخت. تظاهرات 30 تیر هم نشان داد که این مردم دیگر نمی خواهند چون گذشته حکومت شوند. مردم یک بار دیگر نشان دادند که از تیر و تفنگ و چماق و باطوم هراسی به خود راه نمی دهند. ادامه …..

این خون های پاک به هدر نخواهد رفت

مریم موسوی
این خون های پاک به هدر نخواهد رفت
ارژنگ بامشاد

جهانیان وقتی نگاه معصومانه ندا آقاسلطان و سرخی خون بر چهره ی او را دیدند، ابعاد وحشی گری رژیمی را دریافتند که جان آدمیان برایش ارزشی ندارد. اما » ندا» تنها قربانی این جانیان نبود. تیر «سربازان گمنام امام زمان»، سینه ی گرم سهراب اعرابی جوان 19 ساله ای که سراپا شور بود را هم، از هم دریده بود. ادامه ….

از ترس به ارعاب روی آورده اند

i27_19360543از ترس به ارعاب روی آورده اند

چرا باید در برابر سیاست ارعاب مقاومت را سازمان داد؟

ارژنگ بامشاد

ابعاد خشونت نیروهای سرکوب دولت ولی فقیه، همه را حیرت زده کرده است. از روزی که رهبر کودتا دستور سرکوب حرکات توده ای را صادر کرد، نیروهای رنگارنگ سرکوب با خشونتی بی مانند به جان مردم افتاده اند. ادامه …..