ندا آقا سلطان،

ندا آقا سلطان،

ندای مظلومانه مقاومت مردم ایران

ارژنگ بامشادneda2

وقتی تیر کینه،نفرت، تعصب و تحجر دستگاه ولایت، در ساعت 19 و پنج دقیقه  30 خرداد 1388، قلب ندا ، با آن همه آرزوهای شیرین برای زندگی انسانی را منفجر کرد،

وقتی تیر خشونت «سربازان گمنام امام زمان» و «جان نثاران » ولی فقیه حکومت اسلامی، پیکر ندا را در خیابان کارگر، تقاطع  خسروی و صالحی نقش زمین کرد،

ادامه ……