حزب چپ و وحشت راست!

 

a.bamshad@yahoo.com

 کنگره مشترک «حزب سوسیالیسم دمکراتیک» از شرق آلمان و» آلترناتیو انتخاباتی برای عدالت اجتماعی» از غرب آلمان در روز شنبه 16 ژوئن 2007 با شرکت 800 نماینده در برلین، «حزب چپ» آلمان را بنیاد نهاد. در این کنگره اسکار لافونتن رهبر سابق «حزب سوسیال دمکرات آلمان» با 86 درصد و لوتار بیسکی رهبر «حزب سوسیالیسم دمکراتیک» با 83 درصد آراء به رهبری مشترک حزب انتخاب شدند. کنگره همچنین شورای رهبری 44 نفره حزب را انتخاب کرد.در جریان کنگره، گریگور گیزی رهبر فراکسیون پارلمانی، لوتار بیسکی و اسکار لافونتن به سخنرانی پرداختند و بر جایگاه جدید «حزب چپ» برای دفاع از عدالت اجتماعی؛ دفاع از دمکراسی که زیر ضربات نئولیبرال ها قرار گرفته؛ دفاع از حقوق کارگران، بیکاران، بازنشستگان و اقشار کم درآمد جامعه؛ در هم شکستن تهاجم لجام گسیخته نئولیبرالیسم؛ دفاع از سیاست صلح جویانه و ضد جنگ؛ دفاع از ایده های سوسیالیستی روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت تاکید کردند. اسکار لافونتن در سخنرانی خود بر حق استفاده از اعتصاب عمومی برای رسیدن به حقوق کارگران و اقشار کم درآمد و در هم شکستن تعرض نئولیبرالیسم تاکید کرد و یادآور شد که کارگران آلمان بایستی از کارگران فرانسه بیاموزند. اعتصاب عمومی، یک اعتصاب سیاسی است که در آلمان در چهارچوب حق اعتصاب گنجانده نشده است و طرح این موضوع از سوی اسکار لافونتن با حساسیت سیاسی روبرو شده است. اما این حق در فرانسه و ایتالیا قانونی است به دنبال تاسیس «حزب چپ» موسسه نظرسنجی «فورشا» به بررسی جایگاه این حزب در میان رآی دهندگان آلمانی پرداخت.طبق این نظرسنجی حزب جدید چپ که با 72 هزار عضو، چهارمین حزب سراسری آلمان محسوب می شود، می تواند 12 درصد آرای سراسر آلمان را بدست آورد. در این نظرسنجی 24 درصد پرسش شدگان گفته اند که می توانند بالقوه از رای دهندگان این حزب باشند. که در این میان 44 درصد رای دهندگان ایالت های شرق آلمان و 19 درصد رای دهندگان ایالت های غرب آلمان بوده اند .نکته ی قابل توجه این است که 43 درصد رای دهنده گان حزب سبزها؛ 23 درصد رای دهنده گان حزب سوسیال دمکرات و 12 درصد رای دهنده گان حزب دمکرات مسیحی آلمان نیز گقته اند می توانند از رای دهندگان » حزب چپ» باشند. با تاسیس حزب چپ آلمان، ساختار سیاسی این کشور برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم با یک حزب سراسری چپ روبرو شده است. این حزب که هم اکنون می تواند روی حدود 12 درصد آراء حساب کند، یک زمین لرزه سیاسی در میان در میان احزاب این کشور ایجاد کرده است. گیدو وسته وله رهبر حزب لیبرال آلمان در کنگره این حزب در 16 ژوئن، تاسیس حزب جدید را خطری جدی تلقی کرد و نسبت به گرایش به چپ در آلمان هشدار داد. رهبران حزب سوسیال دمکرات با نگرانی شدید تاسیس این حزب در جناح چپ خود را دنبال کردند و تلاش نمودند خونسردی خود را در قبال آن حفظ کنند هر چند پاره ای از رهبران این حزب به شدت به آن و رهبرش حمله کردند.این حمله پس آن شدت گرفت که اسکار لافونتن در مصاحبه ای با مجله ی هفتگی «اشپیگل» شرایط حزب چپ برای ائتلاف با حزب سوسیال دمکرات را اعلام کرد و تاکید کرد با توافق با چهار شرط: تصویب قانون حداقل دستمزد؛ بازپس گرفتن رفرم بازنشستگی، لغو رفرم حق بیکاری و فراخواندن نیروهای نظامی از افغانستان، رهبر سوسیال دمکرات ها از فردا می تواند صدراعظم آلمان شود. طرح این شرایط و خواست ها می تواند در پایه حزب سوسیال دمکرات که از سیاست های رهبری حزب در ائتلاف با دمکرات مسیحی های ناراضی است مقبولیت شدیدی پیدا کند و فشار از پائین بر رهبری را افزایش دهد. همین امر پاره ای از رهبران سوسیال دمکرات را به واکنش های خشم آگین واداشته است. و هر روز حملات هیستریک رهبران این حزب به حزب چپ در رسانه های همگانی منتشر می شود. هدف این حملات مصون داشتن پایه های حزب از تاثیرپذیری از شعارها و برنامه های رادیکال حزب چپ است. زیرا در اولین هفته ی تاسیس حزب چپ، گرایش به عضویت در این حزب افزایش یافته است و تنها در چند روز پس از برگزاری کنگره وحدت، نزدیک به 80 نفر از غرب آلمان تقاضای عضویت در حزب جدید کرده اند. در حالی که حزب سوسیال دمکرات به شکل نگران کننده ای اعضای خود را از دست می دهد. احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان نیز از تشکیل حزب جدید و از دفاع این حزب از عدالت اجتماعی و تاکید رهبر حزب بر ضرورت استفاده از اعتصاب عمومی برای گرفتن حقوق و خواست های خود، به شدت نگران شده اند. روزنامه های وابسته به راستگرایان همچون «بیلد» و» دی ولت» به صورت سیستماتیک حملات خود به حزب جدید و رهبران آن را آغاز کرده اند. روزنامه » دی ولت» در تفسیری اسکار لافونتن را خطرناکترین شخصیت آلمان لقب داد که می خواهد سیستم سرمایه داری را در هم بریزد. همین موضوع نیز در مصاحبه هفته نامه «اشپیگل» شماره 26 مطرح شد. خبرنگار این مجله از لافونتن پرسید: » سوسیالیسم آری یا نه؟» و لافونتن جواب داد: » آری و باز هم آری». و تاکید کرد: » گذر از نظم سرمایه داری یک ضرروت اجتماعی است». رهبر حزب چپ در این مصاحبه همچنین بر دمکراسی مستقیم تاکید کرد و توضیح داد برای کنترل دمکراسی پارلمانی می باید بردمکراسی مستقیم و شرکت هر چه گسترده تر مردم در تصمیمات سیاسی پافشاری کرد. او در این مصاحبه گفت که اگر امکان همه پرسی عمومی در پاره ای از موضوعات حاد سیاسی و اجتماعی فراهم آید، بسیاری از تصمیمات کنونی پارلمان و دولت لغو خواهد شد. نگرانی احزاب راست آلمان از رشد حزب چپ از آن رو نیز هست که فشار این حزب بر حزب سوسیال دمکرات، باعث خواهد شد که این حزب نتواند چون گذشته با برنامه های نئولیبرالی برای در هم شکستن دست آوردهای کارگران و مزد و حقوق بگیران، همراهی کند. آن ها نیک می دانند که در آلمان بدون حمایت حزب سوسیال دمکرات امکان پیشبرد سیاست تعدیل اقتصادی؛ در هم ریختن سیستم بهداشت؛ کاهش حق بیکاری؛ بالا بردن سن بازنشستگی و اعزام نیروی نظامی به افغانستان وجود نمی داشت. واقعیت این که احزاب راست آلمان در پارلمان حتی از اکثریت برای تشکیل کابینه نیز برخوردار نیستند. متحد شدن چپ های آلمان در یک حزب و تلاش این نیروی جدید برای جذب هرچه گسترده تر چپ ها و تشویق مردم به حمایت از برنامه های این حزب در زمینه های مختلف، سد محکمی در برابر سیاست های نئولیبرالی دیگر احزاب و بویژه ائتلاف حاکم ایجاد کرده است. دفاع فعال حزب جدید از حقوق کارگران و مزد و حقوق بگیران، نقش و جایگاه آن را در میان اتحادیه های کارگری تقویت کرده است. به گونه ای که در یکی از گردهم آیی های اتحادیه خدمات آلمان، از نماینده این حزب به جای نماینده حزب سوسیال دمکرات برای سخنرانی دعوت شد. اقدامی که نشانه یک تحول مهم در روابط اتحادیه ها با حزب جدید می باشد.حضور بسیاری از فعالان و رهبران سابق اتحادیه ای در حزب جدید، پیوندهای این دو نیروی اجتماعی را تقویت خواهد کرد . همین امر نیز بر نگرانی بورژوازی آلمان و احزاب و رسانه های خبری اش می افزاید. بر پایه همین نگرانی است که سازمان امنیت داخلی آلمان(سازمان حمایت از قانون اساسی)، بسیاری از رهبران حزب را تحت نظر دارد و به جمع آوری اطلاعات در مورد آن ها مبادرت می ورزد. سازمان امنیت داخلی آلمان بر این اعتقاد است که حزب جدید به اصول دمکراسی پارلمانی پایبند نیست و خواهان نظم نوینی در جامعه است. رهبری حزب چپ به این کنترل های امنیتی به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرده و خواهان پایان دادن به این کنترل ها شده است. با تشکیل حزب چپ، چپ های آلمانی راه اتحاد و همگرایی را در پیش گرفته اند. قدرتمند شدن این جریان می تواند بر حرکت چپ های سراسر اروپا تاثیرات زیادی بر جای گذارد. در شرایطی که سیاست های نئولیبرالی و جهانی سازی با سرعت و شدت زندگی مردم را بصورتی منفی دگرگون می سازد ، ایجاد سد های مقاومت در برابر آن یک ضرورت تمام است. 26 ژوئن 2007ـ 5 تیرماه 1385

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s